Adıyaman Nüfusu
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

» Adıyaman NüfusuAdıyaman ilinin 1997 genel nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfusu 690.386'dır. Bunun 394.268'i şehirlerde 284.731'i köylerde yaşamaktadır. 2000 yılı Ekim ayında yapılan nüfus sayımında ise İl genel nüfusu 810.260 olarak tespit edilmiştir. Adıyaman İl Merkezi nüfusu ise 282.510'dur. Köylerde ise toplam 223.776 kişi yaşamaktadır.

 

1990-1997 ve 2000 Yılı Ekim Ayında yapılan nüfus sayımlarına ait sonuçlar :

Yaşlar Erkek Kadın Erkek Kadın
0 YAŞ 5.806 5.552 1,05 1,00
1-4 YAŞ 22.431 21.811 4,04 3,93
0-4YAŞ 28.237 27.363 5,09 4,93
5-9YAŞ 32.767 31.476 5,90 5,67
10-14YAŞ 33.854 32.381 6,10 5,83
15-19YAŞ 33.839 32.954 6,10 5,94
20-24YAŞ 30.590 30.273 5,51 5,45
25-29YAŞ 24.210 25.308 4,36 4,56
30-34YAŞ 19.636 20.217 3,54 3,64
35-39YAŞ 16.211 15.633 2,92 2,82
40-44YAŞ 13.765 13.292 2,48 2,40
45-49YAŞ 10.340 10.380 1,86 1,87
50-54YAŞ 9.283 9.471 1,67 1,71
55-59YAŞ 7.269 7.660 1,31 1,38
60-64YAŞ 6.017 6.214 1,08 1,12
65-69YAŞ 4.947 5.327 0,89 0,96
70-74YAŞ 4.318 4.025 0,78 0,73
75-79YAŞ 2.506 2.472 0,45 0,45
80-84YAŞ 843 879 0,15 0,16
85-+YAŞ 472 542 0,09 0,10
TOPLAM 279.104 275.867 50,29 49,71
GENEL NÜFUS TOPLAM   554.971


İlimizdeki nüfusun % 72.1'in ticaret, tarım ve sanayi kesiminde çalışmaktadır. Buna rağmen ilimizdeki işsizlik oranı ise % 27.9 dur. Adıyaman şehrinin nüfus dağılımına göre ekonomik yapısının genel bir değerlendirmesini yaptığımızda tarım sektörünün de diğer sektörlere göre nisbi bir gerileme görülmesi ilin gelişmesi açısından olumludur. Ancak işsizlik sayısının giderek artması düşündürücüdür. Planlı ve istikrarlı kalkınmaya ayak uyduramayan Adıyaman GAP rüzgarından gerektiği gibi faydalanamamıştır

İLÇE NÜFUSLARI  

İL GENEL TOPLAMI

810 260

  2001 2002 2003 2004 2005
MERKEZ 223.834 227.044 231.947 237.456 240.541
BESNİ 78.146 78.004 78.828 77.019 76.904
ÇELİKHAN 13.751 13.905 14.930 14.858 15.202
GERGER 23.277 22.366 22.609 21.406 18.734
GÖLBAŞI 44.126 44.818 45.239 44.237 44.273
KAHTA 122.642 125.581 120.889 114.593 117.456
SAMSAT 12.980 11.021 10.177 9.843 9.530
SİNCİK 23.165 19.984 20.919 21.321 21.257
TUT 11.303 11.126 10.603 11.025 11.074
TOPLAM 553.224 553.849 556.141 551.758 554.971
ADIYAMAN' IN NÜFUS YAPISI
Adıyaman şehrinin kuruluşundan, Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönemde şehir hakkında sağlıklı bilgi arşivlerinden elde edilememiştir. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1517-1520 yılında yapılan genel nüfus sayımına göre Adıyaman'da 79 erkek, 1540 nüfus sayımında ise 173 bekar erkek nüfus yaşadığından söz edilmekte kadın nüfusun sayıma dahil edilmediği anlaşılmaktadır. Nüfusun her geçen yıl artmakta olduğu düşünülürse de azalma ihtimali de göz önünde tutulmalıdır. Yalnız; savaş, istila, bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenme gibi nedenlerle nüfusun azalacağını göz önünde tutmamız gerekir. 1940-1945 yıllarında olduğu gibi, nüfusta zaman zaman azalma görülebilir.

 

Adıyaman'ın nüfus yapısı 1954 yılında il olduğu yılı izleyen 1955 yılından itibaren incelemeye esas alınmıştır. Zira şehrin gelişimini, çevreyle ilişkisini izleyebilmek için 1955 yılı uygun bulunmuştur. Bununla beraber 1927-2000 yılları arası nüfus artışı ile ilgili bazı bilgiler  “Adıyaman'ın Şehirleşmesi” konusunda verilmiştir.

Adıyaman şehrinin 1955 yılından 13966 olan nüfusunun, 1955'i izleyen nüfus sayımı dönemlerinde artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Ancak 1970 yılında %68.4 nüfus artış hızı ile en yüksek değerine yükselmiştir. 1980 yılında ise %39.8 değerle artış hızında eskiye göre gerileme gözlenmiştir. 1985, 1990, 1997 ve 2000 nüfus sayım sonuçlarına göre, nüfus artış hızının artığı görülmektedir. Bu artış 1985'te %59.45 e, 1990'da %66.78'e (100 045), 1997'de %112'e (nüfus 212 475'e), 2000'de %34 (nüfus 282.510) gibi yüksek bir değere ulaşmıştır.
  Nüfus sayım sonuçları incelendiğinde merkeze bağlı kırsal nüfusun artış hızının Adıyaman nüfus artış  hızından düşük olduğu görülür. Özellikle 1960 yılında kırsal nüfusun 1533 kişi azalması ile artış hızı % -6.63 gibi düşük değere inmiştir. Aynı devrede Adıyaman şehir nüfusu 2521 kişi artmıştır. Buna göre 1955-1960 dönemlerinde kırsal kesimden şehre ilk göç başlamıştır. Adıyaman şehir nüfusunun yavaş artması da Adıyaman'dan dışarıya başka illere göç olduğu izlenimini vermektedir. 1965 nüfus sayım döneminde kırsal kesim (-) değerden kurtulup 6064 kişinin artmasıyla %25 değerle en yüksek nüfus artış hızına kavuşmuştur. Adıyaman şehir ve kırsal nüfusunu 1990 yılı artış endeksleri incelendiğinde Adıyaman şehrinin endeks değerinin 716, Kırsal nüfusun endeks değerinin ise 161 olduğu görülür. Bu değerlerden çıkan sonuç, şehir nüfus artış hızının kırsal nüfus artışından oldukça yüksek olduğudur. 1997 ise şehir merkezinin 100.045' te 212.475'e yükselmesi ise Atatürk Barajı'na bağlıdır.
Sonuç olarak denilebilir ki 1955'ten 2000'ne gelinceye kadar şehir ve kırsal nüfus artış hızı düzenli bir seyir takip etmemiştir. İç ve dış göçlerin 1960 yılında ilk işaretini verdiğini söyleyebiliriz.
1955-2000 yılları arasındaki Adıyaman şehir nüfusu ile toplam ilçe nüfus değerlerini incelediğimizde; Adıyaman merkez ilçeye bağlı 8 ilçe (Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut) merkez nüfusun toplamı 2000 yılına göre ( merkez ilçe 282 510, ilçelerin ise 218 764) 64 000 daha fazla olduğunu görürüz. Kırsal kesimin nüfusunu göz önünde tutarsak merkez ilçe 358 277 iken, ilçelerin ki ise 451 983 olup, Adıyaman şehrinin toplam nüfusu 810.260 dır.

İl bazında nüfus artış hızlarını ele aldığımızda şehirlerin nüfus artış hızının, kırsal alanın nüfus artış hızından devamlı yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu durum, kırsal alandan şehre devamlı göç olduğunu göstermektedir.
Nüfus Hareketleri
1960 yılından itibaren kırsal kesimde başlayan nüfus hareketlerinin nedenlerine geçmeden önce, nüfus hareketlerini oluşturan göçler üzerinde durmak gerekir. BAYHAN'a göre (1996) Göç, coğrafi mekan değiştirme sürecinin sosyal ekonomik, kültürel ve siyasi boyutlarıyla toplum yapısını değiştiren nüfus hareketidir.

Adıyaman'da 1960 yılından sonra başlayan iç göçün inceliyelim. Nüfusu şehre çeken faktör olarak, şehirde daha rahat yaşama imkanlarına kavuşmak ve iş bulmak amacıyla kırsal kesimden şehir merkezine göçün 1960 yıllarda başladığını görüyoruz. Zira 1960'ta ki şehir nüfusun artış hızı %33.2 iken, 1965'te %59, 1970'te %68.4, 1975'te %67.35'e yükselmiştir. Aynı dönemlerde kırsal kesimde nüfus artış hızı 1965'te %25.04 olmasına rağmen 1970'te %5.61'e düşmüştür. Bu sonuca göre 1960-1975 arasında kırsal kesimden Adıyaman'a iç göçün olduğu anlaşılmaktadır. 1980'te şehir nüfus artışında düşüş buna karşılık kırsal kesimde yükseliş gözlenmiştir (%17.7). Bunun nedeni, 1975-1980 arasında kırsal kesimden göçün yavaşladığını buna karşılık şehirden dışarıya göç verdiği anlaşılmaktadır. Kırsal kesimden şehre göç 1980 yılından itibaren tekrar başladığını görmekteyiz. Zira Güneydoğu Anadolu projesi nedeniyle Atatürk Barajı'nın yapımında Adıyaman il hudutları içinde Samsat ilçesi ile birlikte 12 köy ve 46 mezra tamamen sular altında kalmıştır. Bu projeden kısmen etkilenen köy sayısı ise 53 olup, 1990 genel nüfus sayımına göre 58 645 vatandaş, yaşamış olduğu köy ve mezraları terk etmek zorunda kalmıştır. Bu da iç göçün hızlanmasına yol açmıştır.
Atatürk Baraj Gölünün altında kalan ilçe ve köylerin nüfus ve sayısı

İlçe Adı

Yerleşim Birimi Sayısı
(İlçe + Köy + Mezra)

Etkilenen Nüfus

Tamamen Kısmen Tamamen Kısmen

Merkez

15

27 2031 17324
Samsat 15 12 5201 6008
Kahta 18 20 5360 12994
Gerger 5 19   9727

Toplam

53

78

12592

46053
Kaynak: DSİ. 203. Şube Müdürlüğü Adıyaman

Adıyaman'dan diğer illere nüfus hareketini ele aldığımızda dikkatimizi çeken husus, şehirden dışarıya olan göçün, kırsal alandan şehre gelen iç göç kadar yoğun olmasıdır. Adıyaman'da işçi istihdam edecek sanayi alt yapısı olmadığından il dışına yoğun bir nüfus hareketi gözlenmektedir. Adıyaman ilinin düzensiz kentleşmesi eğitim ve buna bağlı olan sebepler de dış göçü hızlandıran etkenlerdendir. 

1990 yılında 100 045 iken 1997 yılında 212 475 yükselerek % 100'ün üstünde bir artış gösteren il merkezi nüfusu , 2000 yılında ise 282 510'a yükselmiştir. Bu duruma göre Adıyaman'da şehirleşme oranı Türkiye genel şehirleşme oranından fazladır. Bu yüksek değer belki şehirleşme açısından önemli sayılabilir. 

Fakat Adıyaman'daki şehirleşme sanayi ve kentsel alt yapıya dayanmayan Atatürk Baraj Gölü altında kalan yerleşim bölgelerindeki nüfusun il merkezine kayması ile oluşan zorunlu bir durumdur.