TÜRKİYE GENEL TANITIM
>

MÜRŞİDE YOL VERİN BİZDE VARALIM

CANDA OLAN OL CAN NURU GÖRELİM

İLMİ KUR'AN OKUYALIM BİLELİM

İLMİ VEREN BİR ALLAH IM VAR BENİM

Nakşibendi Üveysi Ders Tarifesi


EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Pertevniyal Valide Sultan Camii

Pertevniyal Valide Sultan Camii TARİHİ  : Fatih-Aksaray  da dört yol ağzında Pertevniyal Valide Sultan Camii Sultan II. Mahmut’ un zevcesi ve  Sultan Abdül Aziz’ in annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından H.1288/M.1871 yılında yaptırılmıştır. Bu caminin yerinde H.1182/M.1871 yılında Kocamustafapaşa Vakfının katibi Hacı Mustafa Efendi tarafından yaptırılan Hacı Mustafa Efendi Camii harap halde iken yıktırılmış ve onun yerine Pertevniyal Valide Sultan Camii Yaptırılmıştır. MİMARİ YAPISI  :  Caminin Mimarı İtalyan Monteni dir Üslubu ise Çırağan sarayında olduğu gibi Gotik üslubundan  Hint mimarisine kadar Türk mimari üslubu da dahil olmak üzere çeşitli mimari üslupların karışımından meydana gelmiştir. Kubbe duvarlarının üstündeki 16 vecihli ve pencereli, yüksek bir kasnağa oturtulmuştur. Küzeyindeki hünkar dairesi ve bununla bağlantılı bir mahfil yer almakta, caminin görümüne hakim olmaktadır. Kare planlı bu caminin dört köşesinde Hint mimarisin andıran birer kule bulunmaktadır. Mihrabı sade, mukarnas dolgulu ve yedi sıra şarkıtlı olup mermerdendir. Aynı sadelikte mermer minberin yan tarafında istiridye motifi görülmektedir. Kürsüsü sekiz köşeli ve oymalı olup mermerdir. İç alanı 1000 m2, avlu ve bahçesinin alanı ise 3000 m2’dir. Caminin avlusuna doğu, batı ve güney olmak üzere üç kapıdan girilmektedir. MEŞRUTASI :  Mezarlığı, musalla taşı ve son cemaat yeri bulunan bu caminin pencereleri ile kubbe arasındaki kasnağında “Mülk Suresi” kabartmalı bir şekilde yazılmıştır. Abdest alma yerleri, tuvaleti, musalla taşı ve meşrutaları yeterli olup, Vakit namazlarında 400-500, Cuma namazlarında ise 2500-3000 kadar cemaatı bulunmaktadır. Bir imam-hatip, iki müezzin-kayyımı vardır....

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Sarı Bayezid Camii

Sarı Bayezid Camii TARİHİ:             Küçük Pazar’ın üstünde, Sarı Bayezid Caddesinde Sarı Bayezid Camii’nin banisi,Fatih devri alimlerinden Sarı Bayezid’dir. Camii 1460 yılında yapılmıştır.Bu zatın alimlerden olduğu vakfiyede “Mevlana” unvanı verilmesinden anlaşılmaktadır.Merhumun kabri mezkur mescidin bahçesinde bulunmaktadır.Minberini Darüs-Saade Ağası Maktul Beşir Ağa koydurmuştur.             1747 ve 1860 yıllarında tamirler gören Sarı Bayezid  camii son olarak 1962 yılında Abdurrahman Yankı’nın öncülüğünde halk tarafından onarılmış ev 1982’de de iç kısmı yağlı boya ile boyatılmıştır. MİMARİ YAPISI:             Köşe başında bulunan bu mescidin 73 metrekarelik bir iç alanı bulunmaktadır.Duvarları kargir,çatısı ahşap;duvar kalınlığı ise 80 cm.dir.Mihrabı mermer,kürsü ve minberi ahşaptır.Son cemaat yeri küçük olan mescid,11 pencereden ışık almaktadır.İç kısmında eski yapısından herhangi bir eser kalmamıştır.Mihrabın iki tarafında “inne ibadi leyse leke” ve “yevme la yenfeu” ayetleri üç satır halinde yazılmıştır.Dış kısmı ve minaresi olduğu gibi kalmış olup kapının üzerinde mescidi,Sarı Bayezid Hazretlerinin yaptırdığını ifade eden bir kitabe vardır.             Ayrıca mescidin 1962’de Bakkal Abdurrahman Yankı’nın önderliğinde tamir edildiğini gösteren yeni harfle yazılmış bir levha da sağ pencerenin üstüne konmuştur. Tuğladan yapılmış fakat kullanılmaya pek müsait olmayan tek şerefeli bir minaresi vardır. Tavan kısmı ahşaptır, pencere önleri ise 1,5 metreye varan mermerle...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Seyyit Ömer

Seyyit Ömer TARİHİ : Şehremini,Cevdet Paşa Caddesi  ile, Vezir caddesi kavşağındaki Seyidömer sokağındadır.Banisi,II.Bayezidin  Arpa Emini olan Seyyid Ömer bin Fahreddin dir. Caminin iç kapısı  üzerinde yuvarlak kemerli  mermer kitabesi vardır.Celi sülüsle ve  oldukça girift bir yazı ile yazılan  kitabeye göre cami H.896/M.1490-91 tarihinde inşa edilmiştir.             MİMARİ YAPISI : Vakıf tahrir defterindeki vakfiyesi H.902/M.1497 dir.Buna göre Ömer bin Seyyid  Fahreddin,Topkapısında bir Hamam,bostan,dükkanlar,Fevkani veTahtani evler,Başhane hissesi ve zemini maktu vakfetmiştir. Binanın içi 8.80x11.75 m.duvar kalınlığı 0.80 m dir.5.90 m.boyunda  bir son cemaat yeride camiye eklenerek uzatılmış ve üzerine bir kat daha ilave edilmiştir.Mihrap duvarlarında dört,yanlarda ikişer yuvarlak tuğla kemerli uzun pencere mevcuttur.Saçaklı olan çatı bütün binayı kaplamaktadır.Minare kaidesi sekiz kenarlı ve eskidir.Kapısı cami dışındadır. Caminin solundaki kabrin baniye olduğunu hadika belirtmiş ise de kabir üzerinde yoktur.Süs olarak iki gül bulunmaktadır.Vakfiyesinden Seyyid Ömer’in Topkapıda bir çifte hamamı olduğu anlaşılmakta ise de araştırmalara rağmen hamam bulunamamıştır. Caminin yanında,altı mermer caddesinde bulunan tarihi küçük hamam Seyyed Ömer camiine ait bir vakıf değildir.Caminin kıble cihetinde  bulunan tekkenin ilk yapılış tarihi bilinmemekle beraber devrin Padişahı Abdulmecid Han tarafından H.1256/M.1848 tarihin de yenilendiği kitabesinden anlaşılmaktadır.1983’de geçirdiği bir yangında tamamen yanan ve kısmende duvarları yıkılan tekke şu anda metruk bir haldedir. Zamanla yıkılan ve uzun müddet dört duvar halinde kalan cami 1953 tarihinde Anıtlar Derneği tar...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Sekbanbaşı Mescidi

Sekbanbaşı Mescidi TARİHİ                     : Beyazıt’a Yakup Ağa Fırın Sokakta, Hasan Paşa Hanı’nın hemen arkasına bitişik fevkani camiidir. Hadika, camiin fevkani olduğunu ve Fatih’in Sekbanbaşı Yakup Ağa tarafından yapıldığını zikreder (1). Hiçbir özelliğe sahip olmayan cami, 20 yıl öncesine kadar harap bir haldeydi 1969’ da onarılmış ve minaresi yeni baştan inşa edilmiştir (2). Vakıf Tarih Defterinde, Sekban Başı Yakup Bey adıyla 51 dükkan Vakıf olarak zikredilmektedir. Toplam 13.078 akçeye ulaşan gelirden imama 4, meezzine 3, hasır ve yağa 1, tamire 2 ve zemin mukatasına yılda 12 akçe ayrılmakta, Şart-ı vakıf sırasında bu masraflardan sonra kalan yıllık 9508 akçenin üçte birini zaviyesine, biri rakabeye ayrılacağı belirtilmektedir (3). MİMARİ YAPISI     : Cami, 466 metrekarelik bir iç alana ve tek şerefeli bir minareye sahiptir. 4,85 m. Derinliğinde bir son cemaat yeri vardır. Duvar kalınlığı ise 65 cm. dir Son cemaat yerinin üstü iç mahfil olarak harime katılmıştır. Camiye 11 basamakla çıkılmaktadır. Altında dükkanlar mevcuttur. Caminin banisi Yakup Ağa’ nın Aksaray’ daki zaviyesinde medfun olduğu Hadika’ da belirtilmektedir (4). MEŞRUTASI            : Caminin İmam odası, abdest alma yeri ve WC si olup, bir İmam-Hatibin görev yaptığı camide, vakit namazlarda ortalama 45-50, Cuma namazında 350-400 cemaati bulunmaktadır....

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Sitti Hatun Mescidi

Sitti Hatun Mescidi FATİH : Mescid,Silivrikapı Caddesi 53 numarada bulunmaktadır.Mimârı ve yapım tarihi kesin belli değildir.Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi’nin kız SİTTİ HATUN tarafından XVI.yüzyılda kendi adına yaptırılmıştır. MİMARİ YAPISI : Duvarları kâgir,çatısı ahşaptır.Minberini müderris Ağazade Mehmet Efendi koydurmuştur.      Zamanla harap olan mescid,küçük bir son cemâat yeri ilâvesiyle 1952 yılında halk tarafından asıl ana duvarı hariç,çatısı ahşap olarak yeniden inşâ edilmiştir. Mescidin iç kısmı 81 metrekaredir.Minber,müezzin ve kadınlar mahfili betonarmedir.taş mihrâbı duvara gömülüdür.Minaresi taş ve tuğladan 29 basamaklı olarak yapılmıştır. MEŞRUTASI : Bugün mescidde bir imam-hatip görev yapmaktadır.Cemâti ortalama vakit namazlarında 15-20,cuma namazlarında ise 50-60 kadardır.Mescidin civarında Hz. Hüseyin neslinden,Seyyid Nizam Hz.nin oğlu Seyyid Seyfullah Hz.nin kabri mevcuttur.Yedi Emirler Çeşmesi de yakınında bulunmaktadır.

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Soğanağa Camii

Soğanağa Camii TARİHİ                     : Bayezıt’da aynı adı taşıyan sokakta bulunan Soğanağa Camii’nin banisi Sultan II. Beyazid’in Soğanbaşısı Sinan Ağa’dır (1) Vakıf Tahrir Defterinde 919 Zilhicce-1514 Şubat tarihli Vakfiyesinde 10.000 akçe nakit ve 15 hücreli, 3 dükkanlı ahırlı ve helalı bir kervansaray, dükkanlar, hücreler, evler ile imam ve müezzin için birer ev vakfedilmiştir. İmama günlük 4, müezzine 2, yağ ve hasır için 1, mescid içindeki musluk için yılda 7, tevliyete günlük 1,5 akçe ayrılmıştır (2) MİMARİ YAPISI     : Cami çatılı ve kargirdir. Tek şerefeli, kısa ve güdük bir minaresi vardır. Cümle kapısı üzerindeki sülüs kitabe camiin 1329/1911 yılında yandığını ve 1331/1912’de yeniden yapıldığını göstermektedir. H.1329 senesinde yanmış ve 1331 senesinde yeniden inşa edilmiştir. . İ.Aydın Yüksel’in naklettiğine göre 910/1504’de mescid için yapılan bir vakıftan anlaşıldığı üzere camiin bu tarihten önce var olduğu anlaşılmaktadır (3). MEŞRUTASI            :  Yeterli abdest alma yeri ve tuvaleti bulunan camiin, imam ve müezzin için meşrutası da vardır. Camiin ihata duvarının iki tarafından çeşmesi var, fakat suyu akmıyor. Bugün bir imam ve bir müezzin olmak üzere iki görevlisi bulunan camiin ortalama olarak vakit namazlarında 40, Cuma namazlarında ise 200 cemaati bulunmaktadır....

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Sokollu Mehmed Paşa Camii

Sokollu Mehmed Paşa Camii TARİHİ                     : Kadırgada. Su terazisi sokakta bulunan bu camiyi. II Selim’in kızı ve Sadrazam Şehit Mehmet Paşa ‘nın zevcesi olan Esma han Sultan H. 979 (M. 1571) yılında, kocası adına yaptırmıştır. Cami, Sultanahmet meydanından Kadırga’ya inen yolun üzerinde, oldukça eğimli bir mevkide ve Bizans Devrinin Aya Anastasia Kilisesinin bulunduğu yerde inşa olunmuştur. MİMARİ YAPISI     : Sokullu Camii, Mimar Sinan’ın en güzel eserlerinden biridir. Dış Avlusu olmayan camiin iç avlusuna Kuzey kapısından merdivenlere girilir. Bu avlunun üç tarafı revaklar ve bunların gerisinde yer alan üzerleri Kubbeli 16 medrese odası ile kuşatılmıştır. Revakları Kubbeye bağlayan kemerler, önemli bir mimari tarzı simgelemektedir. Merdivenle çıkılan girişin üzerindeki dershane ile yan girişindeki müezzin ve kayyım odaları bu avluya değişik bir hava vermektedir. Ayrıca avlunun ortasında, sütun ve mermer şebekeleri sanatkarane işlenmiş, kubbeli ve nisbette de mütenasip bir şadırvan bulunmaktadır. Cami dikdörtgene yakın bir plan arz etmektedir. Burada Mimar Sinan, altı payeli klasik devir plan şemasını tekrar uygulamıştır. Son cemaat yeri, istalaktitli gayet güzel mermer sütunlar, sivri kemerlerle birbirine bağlamış, üzerleri kubbeli çok güzel yedi bölümden ibarettir. Yuvarlak kemerli portalin üzerinde ise sülüs hatlı kapı kitabesi yer almaktadır. Kitabe şöyledir:   Hem nam-ı Fahr-i alem yani Vezir-i Azam Kim Baht-ı layezali ikbal-i sermedidir. Küffar-ı hak-isarın yıkıp kenisesini Bir mabed eyledi kim şehrin seramedidir. Beyt-ül –ibade oldu o dar-ı küfr ü zulmet Hakka bu mucizat-ı kübrayı Ahmedidir. ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Şahsultan Camii

Şahsultan Camii TARİHİ : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinde bulunan bu camii, Yavuz Sultan Selim’in kızı, Veziriazam Lütfü Paşa’nın karısı Şah Sultan H.935/M.1528 tarihinde kendi adına yaptırmıştır. Caminin duvarları kesme taştan, minaresi tuğladan, minberi ise ahşaptan yapılmıştır. Mescidin baniyesi Şah Sultan Eyüp’de yaptırmış olduğu cami civarında kendine has türbesinde medfundur. MİMARİ YAPISI : Zamanla harap olan cami, 1953’de yapılan onarımda kubbeli iken, çatılı şekle çevrilmiştir. Kubbeli şeklinin fotoğrafı vakıflarda mevcuttur. 1981-82 yıllarında, 1953 tarihindeki şekle sadık kalınarak yeniden tamir edilmiş olup beton duvarları aslını korumaktadır. Ayrıca temel kalıntıları mevcut bulunan son cemaat mahalli ihya edilmiştir. Cami bahçesinde 1983’de sekiz musluklu mermer şadırvan yaptırılmıştır. Ayrıca birde tuvalet inşa edilmiştir. Daha sonrada hanımlar için tuvalet ve abdest alma yeri yapılmıştır. Hanımlar için camimizde namaz kılma yeri mevcuttur. Caminin mihrabı alçı, minber ve kürsüsü ahşaptır. Minaresi caminin sağ tarafındadır. Doğu tarafta bulunan bir haziresi vardır. Burada bulunan çeşitli kabirler arasında Melami şeyhlerinden Hüseyin La-Mekani’ninde kabri bulunmaktadır. MEŞRUTASI :  Şah Sultan Camii, 1981 yılında yapılan istimlakla Cerrahpaşa Hastanesi içerisinde kalan dört camiden biri olmuştur. Hakim bir tepeye inşa edilen ve Marmara’yı seyreden caminin bir müezzin-kayyım bulunmaktadır. Cemaatini daha ziyade doktorlar, hastane personeli ile tıp öğrencileri oluşturmaktadır. Vakit namazlarında 15-20, Cuma namazlarında ise 100-200 kadar cemaatı vardır. 1989 yılında inşa edilen iki katlı dört adet meşrutasında Haydar Kethüda ile Çavuşzade Camii görevlileride oturmaktadır....

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Şeyh Vefa Camii

Şeyh Vefa Camii TARİHİ                     : Şeyh Vefa, İstanbul hayatında yüzyıllar boyu bir yer tutmuş ve ruhaniyeti bir meşale haline gelmiş zattır. Alim ve şairdir. Son derece münzevi yaşar, dar ve basık çilehanesinde ömür geçirirdi. Fatih’ le hiç görüşmemiş, fakat cenaze namazını kaldırmıştır. Hatta II. Beyezid’le de aynı durumda olduğu söylenir.  Fatih Vakfiyesinde, Vefa-Zade mahallesinde, Vefa-Zade’nin camiini yeni olarak inşa ettiği ifade edilmektedir. Mabedin Bizans bozması bir yapı olmadığı, iç planından da anlaşılmaktadır. Vakfiye’de idaresinin Galata Camii şartlarına uygun olarak şart koşulduğu ifade edilmektedir. Buna göre Hatibe ve İmama günlük 5’er ve beş hafızdan reislerine 3, diğerlerine ikişer, iki müezzine birer, iki kayyuma 2’ şer, muarrife 2, kandilciye 2, yağ ve hazır için 1 dir. Hem tahsis edilmiştir (1). Hadika’da inşa tarihi olarak 1476 gibi ibare bulunmakta ve camiin banisi sultan II. Bayezid olarak gösterilmektedir. Ancak bu yanlış olmalıdır. Sadece medreseyi II. Bayezid yaptırmış olabilir.  Çünkü Fatih Vakfiyesinde medreseden bahsedilmemiştir. MİMARİ YAPISI     : Cami yıkılmış, yalnızca türbe ile Şeyh Vefa’nın çilehanesi kalmıştır. Bununla birlikte bu yüzyılın başında Gurlitt’in yaptığı plan mevcuttur. Buna göre beş köşeli çıkıntı biçiminde mihrabı, yaklaşık 10.5 metrelik orta kubbesi ile yan yarım kubbe ve mihrap çıkıntısı mevcuttu. Minaresi ve revakı ile, Gurlitt’in iddiasının tam tersine gerçek bir Osmanlı mimarisi ürünüdür. Plana göre herhalde sarsılmış olan taraf ara kemerinin çökmesini engellemek üzere bir payanda yapıl...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Şeyh Süleyman Mescidi

Şeyh Süleyman Mescidi TARİHİ :  Cami Sinan ağa Mahallesi, Zeyrek Caddesi üzerindir. Eski Bizans eserinden çevrilen mescidin yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir.Vakfeden Şeyh Süleyman, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin Padişahlık devri Şeyhlerindendir.Zeyniye Tarikatından olup, Mescidin civarında medfundur.  Mescid,XVIII. Yüzyıl cibali yangınında yanmış, Ayşe Sultan kethüdası Kazgani Hasan Ağa’nın gayretiyle zamanın patişahı Sultan III. Mustafa Han tarafından tamir ile minberde koydurularak ihya edilmiştir.Kütüphaneye ne zaman çevrildiği bilinmemektedir.1930-1970 yılları arasında mescid olarak kullanılmış, 1975 yılında  Fatih Müfgtülüğünce minber konularak Cuma kılınmaya başlanmıştır. MİMARİ YAPISI :  1950 yılında Vakıflar İdaresince çatı kiremitleri aktarılırken kiremit altında küpler olduğu görülmüş, aslına dokunulmadan küplerin üzeri toprakla tesviye edilerek kiremitleri yenilenmiştir.Cami, tuğla ve horasanla yapılmış sekiz köşeli ve tek kubbelidir.Minaresi yoktur.Caminin arka tarafında takriben 80 m2’ye yakın küçük bir avlusu olup bu avludan tek kapıyla camiye girilmektedir.Yakınındaki mezarlık bakımsız ve harabe halindedir.Halin Kullanılan bir kuyusu,tuvalet  ve abdest muslukları bulunmaktadır.Meşrutası yoktur.Caminin yakınında bulunan ve H.1295 tarihinde yapılan Haliliye medresesi, 1945-50 yıllarında Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yapılan sözleşmeyle  Çırçır spor kulubu’ne tahsis edilmiş ancak şu an içerisinde oyun oynanan bir kahvehane halindedir.Ayrıca camiyle karşı karşıya bulunan tarihi çırçır çeşmesi bakımsız durumdadır. MEŞRUTASI :  Vakit namazlarında 20-30 kişi Cuma ve bayram namazlarında cami dolmaktadır.Halen bir İmam-Hatip kadrosu bulunmaktadır. Harabe bir halde bulun...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Şepsafa Camii

Şepsafa Camii TARİHİ                     : Unkapanı’nda Hacı Kadın Caddesi üzerinde bulunan ve zamanda halk arasında yanlış olarak Zeyrek Camii diye de tanınan Şebsefa Hatun Camii’nin baniyesi I. Abdülhamid’in kadınlarından Fatma Şebsefa Hatun’dur. Giriş kapısının üzerindeki kitabeye göre 1787 yılında yapılmıştır. MİMARİ YAPISI     : Cami, Barok stilde ve kubbeli olarak yapılmıştır. Kubbe kasnağı pencerelidir. Ayrıca üç küçük ve dört çeyrek kubbesi vardır. Son cemaat yeri sütunlara dayanmaktadır ve üzeri mahfildir (1). Tek şerefeli bir minaresi vardır. Camiin sol tarafında ise klasik tarzda tonoz örtülü mektebi bulunmaktadır. Şebsefa Hatun, camiinin haziresinde medfundur. MEŞRUTASI            : Camiin bir adet görevli  meşrutası,  abdest alma yeri ve tuvaleti vardır.   Bir İmam-Hatip ve  bir Müezzin-Kayyım  olmak üzere 2 görevlisi vardır. Vakit namazlarında 50-60 Cuma namazlarında 750-800 cemati vardır.

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Şahugeda Mescidi

Şahugeda Mescidi TARİHİ:  Aksaray’ dan Yedikule’  giden yolun üzerinde Küçük Lango Caddesi’ndedir. Banisi Hünkar Kapıcılarından Mehmed Şah’dır. Bani H.971/M.1536 yılında vefat ettiğine göre cami bu tarihlerde yapılmıştır. 1978 yılında hayır sahipleri tarafından yeniden tamir ve ihya edilmiştir.    MİMARİ YAPISI:     Cami,kare planlı, çatılı ve kagirdir. Duvarları iki sıra tuğla ve bir kesme taşla inşaedilmiştir. Fevkanidir. İç tavan minber ahşaptır. Kum saatli ve sarkıtlı mermerden yapılmış bir bihrabı vardır. Üç sütunlu  ahşap tavanlı açık son cemaat yeri de 1989 yılında cemaat tarafından kapatılmıştır. Dış mihrabı ve mükbiresi bulunmaktadır.Sağdaki minarenin girişi içerdan olup, kesme taştan inşa olunmuştur.Gövde ve petek köşelidir. Külahı ise kurşun kaplıdır. Caminin sağ ve solunda meşruta, yine sağ zemin altında tuvalet ve solda abdest alma yerleri bulunmaktadır. Hadika’ya göre Banisi Mehmad Şah’ın kabri, Silivrikapı haricinde ve köşededir. Caminin ismi Taşlıcalı Yahya Efendi’nin hamsesinin üçüncü mesnevisi olan Şahu Geda-Padişah ve Fakir isminden  gelmektedir.Eser, sade bir Türkçe ile Şah Ahmed ile Geda Bilgin arasındaki beşeri aşkın, ilahi bir aşka dönüşünü anlatır Ayrıca bu cami meşhur Langa bostanlarının  yanında halk arasında Bostan Camii diye de bilinir. MEŞRUTASI : Caminin bir imam hatibi görev yapmakta olup vakit namazlarında 30-40 Cuma namazlarında 100-150 civarında cemaati bulunmaktadır.Tuvaleti ve Abdest alma yerleri yeterli olup Meşrutası vardır....

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Şahsultan Camii

Şahsultan Camii   TARİHİ : Cerrahpaşa Tıp Fakültesi içerisinde bulunan bu camii, Yavuz Sultan Selim’in kızı, Veziriazam Lütfü Paşa’nın karısı Şah Sultan H.935/M.1528 tarihinde kendi adına yaptırmıştır. Caminin duvarları kesme taştan, minaresi tuğladan, minberi ise ahşaptan yapılmıştır. Mescidin baniyesi Şah Sultan Eyüp’de yaptırmış olduğu cami civarında kendine has türbesinde medfundur. MİMARİ YAPISI : Zamanla harap olan cami, 1953’de yapılan onarımda kubbeli iken, çatılı şekle çevrilmiştir. Kubbeli şeklinin fotoğrafı vakıflarda mevcuttur. 1981-82 yıllarında, 1953 tarihindeki şekle sadık kalınarak yeniden tamir edilmiş olup beton duvarları aslını korumaktadır. Ayrıca temel kalıntıları mevcut bulunan son cemaat mahalli ihya edilmiştir. Cami bahçesinde 1983’de sekiz musluklu mermer şadırvan yaptırılmıştır. Ayrıca birde tuvalet inşa edilmiştir. Daha sonrada hanımlar için tuvalet ve abdest alma yeri yapılmıştır. Hanımlar için camimizde namaz kılma yeri mevcuttur. Caminin mihrabı alçı, minber ve kürsüsü ahşaptır. Minaresi caminin sağ tarafındadır. Doğu tarafta bulunan bir haziresi vardır. Burada bulunan çeşitli kabirler arasında Melami şeyhlerinden Hüseyin La-Mekani’ninde kabri bulunmaktadır. MEŞRUTASI :  Şah Sultan Camii, 1981 yılında yapılan istimlakla Cerrahpaşa Hastanesi içerisinde kalan dört camiden biri olmuştur. Hakim bir tepeye inşa edilen ve Marmara’yı seyreden caminin bir müezzin-kayyım bulunmaktadır. Cemaatini daha ziyade doktorlar, hastane personeli ile tıp öğrencileri oluşturmaktadır. Vakit namazlarında 15-20, Cuma namazlarında ise 100-200 kadar cemaatı vardır. 1989 yılında inşa edilen iki katlı dört adet meşrutasında Haydar Kethüda ile Çavuşzade Camii görevlileride oturmaktadır....

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Yavaşca Şahin Camii

Yavaşca Şahin Camii Uzun Çarşı Yokuşu üstündeki Yavaşça Şahin Camiinin banisinin, İstanbul’un fethine katılan askerlerden (Ni’me’l-Ceyş’ten) birisi olduğunu yazan Hadika, aynı zamanda bu camide medfun bulunduğunu da ekler Vakıf Tahrir Defteri’nde, Yavaşça Şahin Mescidi Vakfı 7 ev, 19 oda, bir meyhane dükkanı ve zemin iradında 4310 akçe olarak gösterilmiş, İmama 3, müezzine 2, yağ ve hasıra 2 akçe ayrılmıştır MİMARİ YAPISI    : Mescide sağ yanındaki kapısından girilmektedir. E.Hakkı Ayverdi, ikili bir revakının olacağını, fakat 1950’deki onarımda revakın eksik bırakıldığını belirtiyor (2). Cami tek kubbelidir ve 8.0 m.lik bu kubbe baklavalı kuşağa oturur. Ayverdi’nin ifadesiyle, kıymetli bir arsa üzerinde olunduğu için, sol taraftaki binalar camiye kadar birleştirilmiş ve bu yüzden burada pencere açılmamıştır. 5 alt, 4 üst ve ayrıca 4 de kasnak penceresiyle aydınlanmaktadır. Hadika, minberini, Süleymaniye hatibi iken imam-ı sultani olan Hacı Seyyid  Muhammed Efendi’nin koydurduğunu yazıyor Bugün cami, yol seviyesinin yükselmesinden dolayı çukurda kalmıştır. Bu çukur taraftaki küçük avluda Yavaşça Şahin’in kabri yeniden yapılmıştır. Tek şerefeli minare de tamirde tuğlalarla örülmüştür. Cami daha önce harap bir şekildeymiş, fakat 1950 yılında çevredeki esnaf tarafından yeniden yapılmış ve  ihya olunmuştur.

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Zeynep Hatun Camii

Zeynep Hatun Camii Gülhane Parkı’nın karşısında bulunan Zeynep Sultan Camii, Sultan III. Ahmed ‘in kızı Zeynep Sultan tarafından yaptırılmıştır. Kitabesinden anlaşıldığı üzere inşa tarihi H.1183 ( M. 1769 ) dur. Mimari Mehmed Tahir Ağa’ dır.   Camiin arka tarafında bulunan Sıbyan Mektebi, bugün bir aile tarafından ev olarak kullanılmaktadır. Haziresinde Zeynep Sultan’dan başka, Meşrutiyetten sonra buraya nakledilen Alemdar Mustafa Paşa ve diğer bazı zevat medfundur  ( 1 ). Camiin medresesi ise bugün Vakıflar tarafından kullanılmaktadır. MİMARİ YAPISI     : Konstrüksiyonu klasik esaslara göre kesme taş ve tuğla ile yapılmıştır. Kare bir plan üzerine yapılmış olan camiin mihrabı çıkıntılı ve kasnağı pencereli olan tek kubbe duvarlara oturur. Son cemaat yeri, altı porfir sütuna müstenit olup dört tonoz ve bir kubbe ile örtülüdür. Camiin dış ve iç kapıları ile giriş kapılarının üstünde birer kitabe yer almaktadır. Tek şerefeli minaresi vardır. Cami 1958 yılında vakıflar ve 1983 yılında da cemaat tarafından tamir edilmiştir.

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Saman-ı Viran-i Sani Sani Camii

Saman-ı Viran-i Sani Sani Camii   Cami, Fatih döneminde, Saman Veren-i evvel mescidi’nin banisi Saman Viran-i Hoca Sinan tarafından yapılmış; 19 Haziran 1887’de yenilettirilmiştir. Hatta bununla ilgili bir kitabesi de vardır. Mahallesi Mercan Ağa sınırları içerisine alınmıştır. Bu mahalle önceleri “Saman-ı Viran-ı Sani” adıyla anılmaktaydı. MİMARİ YAPISI Mescide dükkanlar arasındaki aralıktan girilmektedir. Girişinden başka her tarafı binalarla çevrilmiştir. İç alanı 90 metrekare olup duvar kalınlığı 60 cm. kadardır. Kargir yapılıdır ve çatısı ahşaptır.Sağ köşede tuğladan yapılmış,tek şerefeli 32 basamaklı bir minaresi vardır.21 pencereden ışık almakta, son cemaat yeri ile balkonu; ahşaptan kürsüsü ve minberi bulunmaktadır.İç kısmı plastik badanalıdır.        MEŞRUTASI: Caminin abdest alma yeri bulunmaktadır. Mercanlardaki söz konusu camiin halen bir İmam-Hatip  kadrosu bulunmakta olup,  vakit namazlarında ortalama 40, Cuma namazlarında  60 cemaati bulunmaktadır.  

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Samanveren Mescidi

Samanveren Mescidi   Süleymaniye’nin doğu cephesinde, köşenin başında bulunan bu mescid Saman Emini Hoca Sinan tarafından yapıldığı sanılmaktaydı. Hatta Hadika, bu mescidin ikinci bir adı olarak Çukurçeşme adını zikretmektedir. Oysa vakfiyede camiinin banisi olarak Saman Virani Hoca Sinan adı geçmekte ve bu mahalle de Saman Veren olarak anılmaktadır.             Vakıf kayıtlarına göre,bu mescide yavaşça Şahin camii ile birlikte 15300 akçelik bir gelir bırakılmıştır.Bu meblağın 2000 akçesi nakit, geri kalanı ise vakfedilen gayrimenkullerden elde edilmektedir.Gelirden iki mescidin imamlarına günde 6,müezzinlerine 4,on cüzhana 10,yağ ve hasıra 15,mütevelliye 3 akçe ayrılmıştır.Bu durumda masraflardan sonra her yıl 6900 akçe artmaktaydı. MİMARİ YAPISI:             Mescid, iki sıra tuğla ile bir sıra düzgün ve ince moloz taşından yapılmıştır. Minberini Köse Bahir Paşa koydurmuştur. Çevresindeki arazi çok dik olduğundan harimin altında bir bodrum oluşmuştur. Çatısı, minberi ve son cemaat yeri ahşap olan camiin tek şerefeli ve gösterişli bir mimarisi vardır.Minareden başlayan bir ihata duvarı bir harem avlu oluşturmakta,meyilden sonra camii seviyesine merdivenle çıkılmaktadır.Minarenin kaidesi,yontulmuş küçük taşlardan,gövdesi ise tuğladandır.Mescid içerisinde uzun süre bir şey kalmamış,sıvası dökülmüş, çatısı çökmüş ve minaresinin saçak seviyesinden sonrası yıkılmış olarak kalmış, 1950 yılına kadar içinde çuval tamir edilen bir yer olarak kullanılmıştır. Nihayet 1973 yılında onarılarak yeniden ibadete açılmıştır. Mahallesi önceleri camii adıyla anılmaktayken daha sonra Süleymaniye maha...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Rüstem Paşa Camii

Rüstem Paşa Camii   Tahtakale’de Hasırcılar Caddesi üzerinde bulunan bu cami, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’ın kocası sadrazam Rüstem Paşa tarafından 1560 yılında inşa edilmiştir. Mimar Sinan’ın güzel eserlerinden biridir.             Camii fevkani olarak yapılmış ve alt kısmına mahzenler ve dükkanlar yerleştirilmiştir. Camiin revaklı avlusuna iki taraftan merdivenle çıkılmaktadır.1962 yılında dış saçaklar ve 1968’de de minaresi ,dış avlusu ve zemin duvarları tamirler görmüştür.             Hadika, Rüstem Paşa Camii’nin inşa edildiği arsa üzerinde önceden Halil Efendi Mescidi’nin olduğunu; caminin banisi Rüstem Paşa’nın Şehzade Camii yanında, sebiline yakın bir yerde müstakil bir türbede medfun bulunduğunu yazar.   Aynı zamanda Rüstem Paşa, Çağaloğlu tarafında mimari değeri büyük olan birde medrese yaptırmıştır. Onun, zengin devlet ricalinden olduğu bilinmektedir. MİMARİ YAPISI:             Dikdörtgen planlı camiin merkez kubbesi kemerlerle dört fil ayağına ve sütunlara oturtulmuştur. Köşelere tesadüf eden kemerler yarım kubbe şeklindedir. İki yanlarına konulmuş olan sekizgen planda ikişer fil ayağı ile sahın üç kısma ayrılmış olup,ortadaki merkezi sahın kare,kubbe kaidesi ise sekizgen şeklindedir.Yanlarda birer uzun dikdörtgen şeklinde iki yan sofa bulunmaktadır.Bu sofalar ikişer büyük kemerle üç kısma ayrılmış ve her kısım çelipleme tonozlarla örtülerek üzerlerine küçük kubbeler yapılmıştır.             Bu camiin plan hususiy...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Ramazan Efendi Camii

Ramazan Efendi Camii TARİHİ: Kocamustafapaşa,Kuvayi Milliye Caddesinde bulunmaktadır.Bezirganbaşı (saraya mal veren) Hacı Hüsrev Çelebi tarafından,Şeyh Ramazanüddin el-Mahfi (1542-1616) adına H.994/M.1585 tarihinde Mimar Sinan`a yaptırılmıştır.Bunun için "Bezirgan Mescidi" ve tekkenin ilk şeyhi Ramazan Efendi olduğu için de "  Ramazan Efendi Camii" olarakta bilinmektedir.  Ramazan Efendi Camii dikdörtgen planlı,duvarları üç sıra tuğla ve bir sıra köfeki kesme taş ile yapılmış,almaşık örgüye sahiptir.          MİMARİ YAPISI : Camiin kapısının üstünde,metni Mustafa Sai Çelebi'yeait sülüs hatlı Türkçe inşa kitabesinde: "Çün tama oldu Sai-idai Didi tarih Ka'bet-ül-uşşak 994 yazılıdır.  Son cemaat yerindeki direklerin arası onradan kesme taşlarla örülüp,iki sıra halinde dikdörtgen pencerelerle donatılmıştır.Girişin sağ tarafından,ahşap yapılı kadınlar mahfiline çıkılmaktadır.  Ramazan Efendi Camii,zaman içinde geçirmiş olduğu çeşitli onarımlara rağmen,kendine has mimarisini ve süslemelerini koruya bilmiştir.Çatısı ahşap ve üzeri kurşun kaplamalıdır.Camiinin içerisiterden üç metre yüksekliğe kadar XVI.yüzyılın nefis İznik çinileriyle tezyin edilmiştir.Bu tezyinat bugün bile bazı eksikliklerle varlığını korumaktadır.Mihrabı ve minberi mermer,kürsüsü ise ahşap olan camiinin güneydoğu köşesindeki alt  pencerelerden biri kapıya dönüştürülerek arkasına küçük bir çilehane yapılmıştır.Bugün ise bu çilehane ve gerisinde bulunan tekkesi,pencerelerinin kapıya dönüştürülmesiyle camiye ilave edilmiştir.Çokgen gövdeli taştan minaresi...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Piri Paşa Mescidi

Piri Paşa Mescidi TARİHİ : Fındıkzade de Millet Caddesi No:45 ile Özbek Süleyman Efendi sokağının  kesiştiği köşede bulunmaktadır.Hicri 927 , Miladi 1520 Yılında Yavuz Sultan Selim’in vezir’i Azamlarından Karamani Piri Mehmed Paşa kendi adına yaptırmıştır. MİMARİ YAPASI : Piri Mehmed Paşa ,  Hz. Ebu Bekir R.A soyundan olup Davudi Kayseri veya Cemalüddini Aksarayi hazretlerine kadar ulaşır.Caminin karşısındaki hazirede Fatih in hocası Molla Gürani Hazretleri medfundur. Burası tekke olarak yaptırılmıştır. Tekkenin şeyhi Cemaleddini Karamani sütlüceden getirilerek mescidin yanındaki hazireye defnedilmiştir. ‘Remzi’ mahlasıyla tanınan Karamani Piri Mehmed Paşa Hicri 940 Miladi 1533 tarihinde vefat etmiş olup kabri Silivri Merkezde bulunan caminin avlusundadır. Aynı yerde kendi adına yapılmış olan Piri Mehmed Paşa Camii bulunmaktadır. Zamanla harap olan tekke 1976 yılında halk tarafından ihya edilip ibadete açılmıştır. Kare planlı, kargir duvarlı, çatısı kiremit , minaresi ve kadınlar mahfili beton minber ve kürsüsü ahşap , mihrabı köşede ve Kütahya çinileri ile süslenmiştir. MEŞRUTASI : Erkek ve kadınlara ait iki bölüm son cemaat yeri vardır. Abdest alma yeri ve tuvalet caminin altındadır.Cami mülhak vakıftır. Bir imam hatip görev yapmaktadır. Caminin lojmanı yoktur.Görevli kendi imkanları ile ikamet etmektedir. Vakit namazlarında 30-35, Cuma namazlarında ise 100-150 civarında cemaati bulunmaktadır.

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye Camii TARİHİ:  Osmanlı ve Nuruosman adlarıyla da bilinen Nuruosmaniye Camii,kendi adıyla anılan semttedir.Bu camiin yerinde daha önce Hasan Can-Zade Şeyhülislam Hoca Sadedin Efendi’nin zevcesi Fatıma Hatun’un mescidi bulunuyordu.Daha sonra Sultan I.Mahmud aynı yerde bugünkü Nuruosmaniye Camii’ni yaptırmaya başlamıştır.Fakat H.1161 (M.1748) yılında yapımına başlanan bu camii,Sultan I.Murad’ın ölümüyle , kardeşi III.Osman tarafından H.1169 (M.1755) yılında tamamlanmıştır.Adına da Nuruosmaniye denilmiştir.Camiin mimarı Mustafa Ağa’dır.             Nuruosmaniye Camii, iki kapılı geniş bir dış avlu ile çevrilidir. Medrese, imaret, kitabhane, muvakkit odası, sebil,çeşme gibi müştemilatı ile çevresinde dükkanları ve hanı vardır. Camiin türbesinde, bani sultanların validesi Şehsuvar Sultan ve bazı şehzadeler yatmaktadır.Camiin yapımına Hattat Rasim Efendi tarafından su tarih düşürülmüştür:             Hümayan ola bu nev-cami-i Sultan Osman’ın             Orta kapının dışındaki Ayet-i Kerimede Hattat Rasim Efendi tarafından yazılmıştır.İki yan kapının içindeki Ayet-i Kerime’lerin hattı ise Fahrettin Yahya’nındır.Bugün Kur’an öğretiminde kullanılan medresenin tarihi Hakim Efendi tarafından söylenmiştir:             Düşdi bir tarih Hakim’den dua Medhal-i ilm ola Bab-ı Medrese -1129             Hakim Efendi aynı zamanda imaret içinde şu tarihi söylemiştir:             Yazılsun gelin Hakim’den bu ...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Nişancı Mehmet Paşa Camii

Nişancı Mehmet Paşa Camii TARİHİ : Câmi, Fatih  Çarşamba semtinde, Kocadede Mahallesi, Nişanca caddesi üzerindedir. Câminin kapısı üzerinde, caminin inşâsına H.992 / M.1554’de başlayıp H.997 / M. 1588 tarihinde bittiğini gösteren nesir halinde bir kitâbesi vardır. Câminin bânisi III.Murad Devri vezirlerinden Cedid Nişancı (Yeni Nişancı) Boyalı Mehmed Paşa’dır ki, Halep kadısı iken H.950 / M. 1543 yılında orada vefat eden Pîr Ahmet efendinin oğludur. Kubbelatında VI.Vezir iken sonsuzluk âlemine göçmüştür. H.1004 / M.1596 Rebiu’l-âhir. Mezkûr câminin harîminde müstakil bir türbede medfûn bulunmaktadır. Vefatına rahmetli Sa’î'nîn söylediği şu tarih, türbesinin kapısının üstündeki kitâbede yazılıdır: “Dediler Vâsılı Hak oldu Nişancı Paşa”. MİMARİ YAPISI : Câmi giriş kapısın iki yanında bulunan kitabelere göre câmi, H.1179/ M. 1766’da Sultân III.Mustafa zamanında Mehmed Paşanın torunu Şükrüllah efendi tarafından ilk defa, Sultân III.Mahmud devrinde H.1251 / M.1835’te zamanın Vakıf Nâzırı Mekkizâde Mustafa Asım efendi tarafından ikinci defa tamir ettirilmiştir (3). Son olarak da 1958 yılında Vakıflarca restore edilmiştir. Câmi Mimar Sinan’ın son yıllarına ait eserlerindendir. Yeniliklerle dolu iç mekânı, dış görünüşü ve olgun nisbetleri ile Mimar Davut Ağa ve Mehmed Ağa’nın rolü olsa da yine tamamına Sinan üslûbu hakimdir . Nişancı Mehmed Paşa Câmii’nde Mimar Sinan tarafından geliştirmiş olan sekizgen şemanın daha önce denenmemiş değişik bir uygulamasına şahit oluyoruz. Bu arada sekiz adet sivri kemere binen 14.20 m. çapındaki harîm kubbesi sekiz yarım kubbe ile  desteklenme...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Neslişah Camii

Neslişah Camii TARİHİ : Camii Edirnekapı civarında Neslişah Sultan Mahallesi Kuruçınar Sokağındadır. Bu sokağa Neslişah Sokağı da denir. XVI.yüzyılın sonlarında Mehmed Bey kızı Neslişah Sultan tarafından kendi adına yaptırılmıştır. Annesi Sultan II.Bayezıd Han’ın kızı Gevher Mülük Sultandır. Neslişah Sultan, kocası İskender Bey ve Zal Paşa Eyüp’te Defterdar civarında Zal Mahmut Paşa’nın yaptırdığı okulun yanındaki hazirede medfundur. MİMARİ YAPISI : Cami, kesme taştan kagir olarak yapılmış tavanı, düz ve ahşap, çatısı kiremitle örtülüdür. Ön ve yan cepheler kemerli olup sağ taraftaki duvarı payandalarla desteklenmiştir. Minaresi kesme taştan yapılmıştır. Zamanla harap olan cami 1955 yılında halkın yardımlarıyla tamir edilmiştir. Son cemaat mahalli ile birlikte 180 m2 alanı kaplayan ve üstü kemerli tek kapısı bulunan camiin mahfili ahşap, minber ve kürsüsü mermer, mihrabı ise mavi fayansla kaplıdır.  MEŞRUTASI : Caminin bir imam-hatibi görev yapmakta olup, meşrutası vardır. Tuvalet ve abdest alma yeri yeterlidir. Vakit namazlarında 40-50, Cuma namazlarında ise 150 civarında cemaati bulunmaktadır.

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Müftü Ali Mescidi

Müftü Ali Mescidi TARİHİ:                Küçükmustafapaşa Müftü Ali Mahallesi Tiftik Sokağında bulunmaktadır. Cami Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi tarafından 216.yüzyıl başlarında tek kubbeli olarak yaptırılmıştır. Diğer bir mescidi de Karaköy’de bulunan Zenbille Ali Efendi H.932/M.1525’de vefat etmiş olup, Zeyrek’de mektebi yanında medfundur. Minberini Kavaf Hacı İbrahim Ağa koydurmuştur. Avlusundaki okulu ise Hacı Ömer Ağa yaptırmıştır. MİMARİ YAPISI :                Dauvarları taş ve tuğladan yapılan cami kare planlıdır. Zamanla harap olmuş, 1954 yılında Anıtlar Derneği tarafından tamir ettirilmiştir. Kadınlar ve müezzin mahfili buluna caminin iç duvar etekleri seramikle kaplanmıştır. Minber ve kürsüsü ahşap, mihrabı ise Kütahya çinisidir. İç alanı, 170, haziresi 40 m2’dir. MEŞRUTASI :                Yeterli abdest alma yeri ve tuvaleti bulunan cami 1965 yılında halk tarafından yeni bir tamir görmüştür. Bir imam-hatip kadrosu bulunan caminin meşrutası yeterli olup, vakit namazlarında 40-50, Cuma namazlarında ise 150 civarinda cemaati bulunmaktadır.

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Mihrimah Sultan Camii

Mihrimah Sultan Camii TARİHİ : Fatih, Edirnekapı’da Fatih’in ordularının şehre girdiği gediklerin karşısındadır. Camii, bulunduğu semtin adıyla “Edirnekapı Camii” olarak da anılmaktadır. İstanbul’un sur içinde kalan bölümünün en yüksek noktasında yer alan cami, H.973/M.1565 yılında Kanûni Sultan Süleyman’ın (Haseki Hürrem’den doğan) kızı, aynı zamanda Sadrâzam Rüstem Paşa’nın eşi olan Mihrimah Sultân tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı mimârisinin güzîde şaheserlerinden olan camii, Mimar Sinan’ın eseridir. Mihrimah Sultân adını taşıdığı, hatırasına yaptırılan diğer bir camii de Üsküdar İskelesi yakınındadır. MİMARİ YAPISI : Vakfiyesine göre câmi inşaatı üç yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştır. Sinan’ın eseri olan bu külliye, 17 hücreli medrese, sıbyan mektebi, çifte hamam, Mihrimah Sultân’ın kızı Ayşe Hanım ve Damadı Güzel Ahmed Paşa’nın medfûn bulundukları türbe, çeşme ve bir sıra dükkandan meydana gelmiştir. Sözü edilen dükkanların bir kısmı yol genişletilmesi sırasında yıkılmıştır. Câmi H.1132/M.1719 yılındaki depremden büyük hasara uğrayıp kubbeleri çökmüştür. Yapılan tamirden uzun yıllar sonra yine H.1312/M.1894 yılındaki depremde minaresinin devrilmesi ile son cemaat yerinin kubbelerinin çökmesi ile bir süre öylece kaldıktan sonra 20.yüzyılın başlarında Evkaf Nezareti eliyle onarılmaya başlanmıştır. Daha sonra aynı yüzyılın ortalarında külliyenin geniş çapta tamiri ele alınmıştır.    Cami, dikdörtgen planı  ve fevkanidir. Sinan bu camide yeni bir araştırma ile, dört paye üzerine oturan 19 m. Çapında ve 27 m. Yükseklikteki büyük ana kubbeyi, yanl...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Mehmet Paşa Camii

Mehmet Paşa Camii TARİHİ : Hüsambey Mahallesi,Atpazarı civarında,İmam Niyazi Sokakta bulunmaktadır.XV.yüzyılda Manisalı Mehmed Paşa tarafından kendi adına yaptırılmıştır.Burası Fatih Devrinde İnzibat Merkezi olduğundan ‘Kul Camii’ adını almıştır.Manisalı Mehmed Paşa Molla hüsrevin inhasıyla Mahmud Paşa Medresesi ilk Müderresliğine tayin edilmiş,sonra Samaniye Medreselerinden birine Müderris ve onu müteakip Kadıasker olmuştur.Kendisine vezaret verilmiştir.Bütün hayatı Fatih Devrinde geçmiş bir ilim ve idare adamıdır.Manisalı Mehmet Paşa Mahallesi Fatih Atpazarının civarını işgal eder.Mahalle 1934’de hazfedilip Hüsambey ve Kirmasti mahalleleri olarak isimlendirilmiştir.      Hadika’da zikredildiği üzere kendisi mihrap önünde medfun olup ,ebced hesabıyla mezar taşında şu tarih yazılıdır.  Hatifu’l-gayb Kale tariha  Edhale’llahü fi cinanihi= H.900/M.1494-95’tir.    Cami,büyük Cibali yangınında hasar görüp dört duvardan ibaret harap bir durumda iken,1960-1964 yıllarında halktan Doktor İsmail Kurtulmuş ve Raşid Küçük’ün yardımları ile esaslı bir şekilde tamir edilerek ibadete açılmıştır.  MİMARİ YAPISI : Yapı üslubu kagir,tavanı düz beton,duvarları tuğla ve kesme taşla örgülü,çatısı kiremit kaplı olup tek şerefeli minaresi vardır.Mihrabı Kütahya Çinisi ile kaplanmış,son cemaat mahallinin üzerindeki ilave ile mahfili genişletilmiştir.Caminin iç ve dış alanı 150 metrekaredir.Kitabesi olmayıp,mezarlığı oldukça bakımlıdır. Manisalı Mehmet Paşa tarafından yaptırılan tekke Cibali yangınına kadar ayakta kalabilmiş,günümüzde eserden geriye bir şey kalmamıştır.1660-1690 yılları arasında meşhur Kutup Osman (Atpazarı Şeyhi)diye maruf  Seyyid Osman Fazlı Efen...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Malcı Camii

Malcı Camii TARİHİ : Yedikule semtinde Hacı Kadın Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Şamdancı Hasanağa tarafından H.1100/M.1688 tarihinde yaptırıldığı için “Şamdancı Hasan Ağa Mescidi”de denir. Baninin kabri bilinmemektedir. Minberini Malcı mehmed Efendi koydurduğundan bu isimle meşhur olmuştur. Oğlu Osman Çelebi de caminin karşısına bir Sıbyan Mektebi yaptırmıştır. Malcı Mehmed Efendi bu mektebin bahçesinde medfundur. Yedikule Hacı Evhaddin camii yakınında bulunan bu mescid’in H.1100/M.1761 tarihinde yapıldığı kitabesinden anlaşılmaktadır. MİMARİ YAPISI : 1940 yıllarında Şeyhu’l Kurra olan Hafız Mustafa Efendi’nin bu camide görev yaptığı söylenir. Duvarları kagir, çatısı ahşap olan caminin tavanı betonarmedir. Sağında bulunan minaresi taştan yapılmıştır. Kadınlar mahfili, müezzin mahfili, son cemaat mahalli ve kaloriferi bulunan caminin, mihrabı taş, üzeri sıva, kürsüsü ve minberi ise ahşaptır. Geniş bir avlusu vardır. İÇ kısmın alanı 135.36 m2’dir. Avlu ve bahçesinin alanı ise 2299 m2’dir. MEŞRUTASI : Caminin avlusunda bir kur’an kursu ve meşrutası vardır. Şadırvanı ve tuvaletleri olan camide bir imam-hatip görev yapmakta olup meşrutası vardır. vakit namazlarında 40/45, Cuma namazlarında ise 140-150 kişi civarında cemaati bulunmaktadır.

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Mahmutpaşa Camii

Mahmutpaşa Camii TARİHİ: Bugün Eminönü ‘nde kendi adını taşıyan semti, yokuşu ve konağıyla tanınan Mahmut Paşa, İstanbul’un en büyük hemşerilerinden biridir.Hadika’daki kayıtlara göre Mahmut Paşa,Hırvat asıllı olup Serhad gazilerinden Mehmet Ağa adındaki bir gazinin kölesiydi.Daha sonra saraya alınmış ve burada terbiye edilmiştir.Tarihçi Ramazan-Zade nin belirttiğine göre Kazasker olmuş ve İstanbul’un fethinden sonra Halil Paşa’nın yerine Sadrazamlığa geçmiştir.Katip Çelebi’nin bildirdiğine göre H.872 yılında Karamanoğlu Pir Ahmed’in yenilmesi ve idamı konusundaki suçu nedeniyle Karahisar’da otağı başına yıktırılmıştır.Rumi Mehmed Paşa tarihçilerin belirttiklerine göre Mahmud Paşa,Gelibolu Sancağına tayin edilmiş ve H.873 yılında Eğriboz fethine memur kılınmış,bu kalenin fethinden sonra H.877 yılında Akkoyunlulardan Uzun Hasan savaşında bulunması gerekmiş ve ikinci olarak İshak Paşa’nın üzerine Vezir-i Azam olmuştur.Bu seferde gayretleri görülmüşse de diğer hususlardaki eksiklikleri dolayısıyla azl olunmuş ve yerine Gedik Ahmet Paşa vezir olmuştur.H.878 yılında Edirne yakınındaki Hasköy’de münzevi halde yaşarken Şehzade Sultan Mustafa tarafından,eski bir mesele yüzünden 879 yılında öldürülmüştür.  MİMARİ YAPISI: Mahmut paşa camiinin esas binası tek kanatlıdır.11 ve 10.45 metrelik iki kubbesi vardır. Bunlar Bursa camilerinin hatırlatırlarsa da, iki kubbenin de aynı mahiyette olması birini medhal ve diğerinin de sekili mihrap olmaması ve aynı seviyede bulunması ile onlardan ayrılır.E.H. Ayverdi şunları söylemektedir: “… Ayrıca bu iki esas kütle cananlara doğrudan doğruya irtibatta olmayıp aradaki 2.45 lik dehlizlerle sağlı sollu ikişer kapı ile merbuttur. Yanlar bu dehlizlerden sonra gelen açık ü&cce...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Beyazid-i Cedid Camii

Beyazid-i Cedid Camii Samatya’da ,Samatya Caddesi üzerindedir.Cami,II.Bayezid (Bayezid’i Veli) tarafından kendi adına yaptırılmıştır.Vakfı ise Bayezid’in esas vakfına katılmıştır.Minberini,orada oturanlardan zeamet sahibi Dayı Ömer Ağa koydurmuştur.Kare planlı,kağir  ve çatısı ahşap olan cami,caddeye nisbetle fevkanidir.Yapıldığı tarihten bu yana birçok  tamir ve tadilatlar geçiren mescide,dar ve kısa bir beton geçitle önce bir papuçluğa,oradan bir kapı ile mescidin haziresine,bir üçüncü kapı ile mescidine girilir.Sağındaki tek şerefeli minaresi   tamamiyle kesme taş olup orjinaldir.   İbadet sahni içinde sağ tarafta bir maksure,sol tarafta da bir odacığı vardır.Minare kapısı  maksureden olan bu caminin kadınlar mahfilinede maksureden bir merdivenle çıkılmaktadır.   MİMARİ YAPISI :         Avlu girişinde bir hazire mevcuttur.Bu hazirede talikle yazılı ve yeni olan mermer kitabesinden Fatin’in Mirzalarından ve Evliyaullah’dan etyemez Tekkesinin Banisi Mehmet Mirza zade b.Ömer ül –Buhari’nin medfun olduğu anlaşılmaktadır.Yine burada H.1298/ M.18817re vefat eden Sadi Dergahı Şeyhi Ahmed Muhtar Kesbi Efendi ile H. 1228/M. 1881’de vefat eden Şeyh Mehmed Said Efendi di burada medfundur.Yol üzerinde bulunan avlu kapısı üzerindeki talikle yazılmış beş satır halinde dört bölmeli bir tamir kitabesi bulunmaktadar.Bu kitabeye göre burasının Sadi Dergahı Olduğu II.Abdulhamid tarafından H.1309/ M.1891 tarihinde tamir edildiği anlaşılmaktadır.                  MEŞRUTASI :   Mihrabı mermer,minber,kürsü ve tavanı ahşaptır.İç davar etekleri fayans,abdest alma yeri ve tuvaleti yeterlidir.Sonradan ilave edil...

EY İNSAN KENDİNİ ASLA ÇARESİZ HİSSETME ALLAH TEALA BİR KAPI KAPAR BİN KAPI AÇAR

(İrşadi Bayburdi)

Merkez Efendi Camii

Merkez Efendi Camii Bizans surlarının Mevlanakapısından çıkınca caddenin karşısındaki semtte Merkezefendi Mezarlığı, Merkezefendi Camii bulunur. Camiye iki yoldan, biri mezarlık içindeki yoldan diğeri mezarlık çevresini dolanarak gidilmektedir.  Tarih   Banisi Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sultan'dır. Şeyh Muslihiddin Merkez Musa Efendi b.Mustafa için yaptırmıştır. Avlu kapısı üzerindeki yeşil kitabede 1514 ve 1580 ikinci imar tarihi vardır. 1837'de II. Mahmut yenilemiştir. Mimari  Kare planda, kargir, ahşap çatılı, bitişik tek şerefeli minaresi bulunan cami sarı boyalıdır. Cami ve çevresi şöyle yapılanmıştır: Cami, türbe, çilehane, mezarlıklar, Abdülbaki Paşa Kütüphanesi, Hamam, Kurs, Gasilhane ve Adak yerleri. Camiye avlu kapısından girildiğinde solda küçük bir türbede Merkez Efendi'nin iki torununun sandukaları bulunur. Buranın karşısında Merkez Efendi Türbesi vardır. Sağda cami dış giriş kapısına 4 basamaktan çıkılır. Cami zemin ve tavan ahşaptır. İç giriş kapısı yekpare bir iç alana açılır. Dış giriş kapısından girince sağ ve soldan üst kata çıkılır, burası hanımlar içindir. Merkez Efendi, cami giriş kapısının açıldığı geniş bahçedeki türbesinde yatmaktadır. Tavanı kubbelidir. P.tesi salı dışında 9-16 arası açıktır. Türbede giriş bölümündeki ahşap tavanlı bölümdeki parmaklıkla çevrili tarafta Şeyh Hüseyin Efendi, Şeyh Ahmed Mesud, Mmustafa Efendi, Nurullah Efendi, Hatice Hanım, Sıdıka Hanım, Fatma Hatun, Şeyh Mehmed Nureddin yatmaktadır. Bağdadi kubbeli bölmede ise Merkez Efendi'nin sandukası bulunur. Önünde Hattat Aziz Efendi'nin bir levhası vardır.  Çilehane  Türbenin hemen arkasında 15-20 basamaklı bir merdivenle inilen &c...